HÔPITAUX

                                                                                                                                                                                                       

Hôpitaux

Autres établissements

    - CHU : CHU Rabat (Ibn Sina)(En projet).
    - CHU : CHU Casablanca (Ibn Rochd).
    - CHU : CHU Marrakech (Mohammed VI).
    - CHU : CHU Fès (Hassan II).
    - CHU : CHU Oujda (Mohammed VI).